Fyzika I - plán přednášek

 1. Kinematika hmotného bodu - opakování
  1. okamžitá poloha hmotného bodu
  2. okamžitá rychlost hmotného bodu
  3. okamžité zrychlení hmotného bodu
  4. tečné a normálové zrychlení
  5. klasifikace pohybů
 2. Dynamika hmotného bodu - opakování
  1. Newtonovy pohybové zákony
  2. práce síly
  3. výkon
  4. účinnost
  5. zachování celkové mechanické energie
 3. Pohyb soustavy hmotných bodů - srážky
  1. těžiště soustavy hmotných bodů a tělesa
  2. 2. Newtonův zákon pro soustavu hmotných bodů
  3. zákon zachování hybnosti
  4. pružný ráz
  5. nepružný ráz
 4. Pohyb soustavy hmotných bodů - rotace
  1. energie rotující soustavy
  2. moment setrvačnosti
  3. Steinerova věta
  4. moment síly a hybnosti
  5. pohybová rovnice pro rotační pohyb
 5. Mechanika kapalin
  1. tlak, hydrostatický tlak
  2. Pascalův zákon
  3. Archimédův zákon
  4. rovnice kontinuity, Bernouliova rovnice
  5. viskozita
 6. Gravitační pole
  1. Newtonův gravitační zákon
  2. gravitační pole
  3. intenzita a potenciál pole
  4. siločáry a ekvipotenciální plochy
  5. první a druhá kosmická rychlost
 7. Netlumené mechanické kmity
  1. kmity tělesa na pružině
  2. harmonický pohyb, amplituda, perioda, frekvence, úhlová frekvence
  3. energie kmitů
  4. matematické a fyzické kyvadlo
  5. torzní kyvadlo
 8. Tlumené mechanické kmity
  1. tlumené mechanické kmity
  2. nucené mechanické kmity
  3. rezonance
  4. skládání stejnosměrných a kolmých kmitů
  5. Fourierova transformace
 9. Vlnění spojitého prostředí
  1. rovnice vlny v bodové řadě a prostoru
  2. podélné a příčné vlnění
  3. skládání vln, Youngův pokus
  4. Huygensův princip
  5. odraz a lom vlnění
 10. Akustika
  1. zvuk jako mechanické vlnění
  2. rychlost zvuku
  3. frekvenční rozsah zvuku, infrazvuk a ultrazvuk
  4. zázněje
  5. hlasitost
  6. Dopplerův jev
 11. Teplota a teplo
  1. vnitřní energie
  2. teplota
  3. teplotní roztažnost a měření teploty
  4. teplo, tepelná kapacita a kalorimetrická rovnice
  5. skupenské změny, latentní teplo
 12. Zákony termodynamiky
  1. nultý zákon termodynamiky
  2. práce a změna vnitřní energie
  3. první zákon termodynamiky
  4. mechanismy přenosu tepla
 13. Kinetická teorie plynů
  1. ideální plyn, stavová rovnice
  2. děje v ideálním plynu a první zákon termodynamiky pro jednotlivé děje
  3. kruhový děj, Carnotův cyklus a druhý zákon termodynamiky
  4. entropie vratných i nevratných dějů, statistická interpretace entropie
  5. termodynamické funkce, Clausius-Clapeyronova rovnice