Fyzika I - plán přednášek

 1. Kinematika I
  1. kartézské souřadnice, poloha bodu
  2. průměrná a okamžitá rychlost a zrychlení
  3. rovnoměrný pohyb
  4. rovnoměrně zrychlený pohyb
  5. princip nezávislosti pohybů
 2. Kinematika II
  1. vrhy
  2. pohyb po kružnici, polární souřadnice
  3. úhlová rychlost a zrychlení
  4. vztahy mezi úhlovými a dráhovými veličinami
  5. tečné a normálové zrychlení
  6. klasifikace pohybů
 3. Dynamika I
  1. Newtonovy pohybové zákony, pohybová rovnice pro postupný pohyb
  2. inerciální a neinerciální soustavy
  3. hybnost
  4. třecí síla
  5. těleso na nakloněné rovině, rozklad sil
  6. dynamika pohybu po kružnici
 4. Dynamika II
  1. práce síly
  2. výkon
  3. konzervativní a nekonzervativní síly
  4. kinetická energie
  5. potenciální energie (v gravitačním poli)
  6. zákon zachování (mechanické) energie
 5. Pohyb soustavy hmotných bodů
  1. těžiště soustavy hmotných bodů a tělesa
  2. 2. Newtonův zákon pro soustavu hmotných bodů
  3. zákon zachování hybnosti, pružný a nepružný ráz
  4. energie rotující soustavy
  5. moment setrvačnosti
  6. Steinerova věta
  7. moment síly a hybnosti, pohybová rovnice pro rotační pohyb
 6. Kapaliny
  1. tlak, hydrostatický tlak
  2. Pascaslův zákon, Archimédův zákon
  3. rovnice kontinuity, Bernouliova rovnice
  4. viskozita
 7. Gravitační a elektrické pole
  1. Newtonův gravitační zákon
  2. Coulombův zákon, elektrický náboj
  3. gravitační a elektrické pole
  4. intenzita a potenciál pole
  5. siločáry a ekvipotenciální plochy
  6. elektrické napětí
  7. elektrický dipól, mikrovlnný ohřev
 8. Kapacita
  1. Gaussův zákon elektrostatiky
  2. vodič a dielektrikum v elektrickém poli
  3. permitivita dielektrika
  4. kapacita, kondenzátor
  5. spojování kondenzátorů
  6. energie kondenzátoru
 9. Stejnosměrný proud I
  1. elektrický proud, odpor
  2. Ohmův zákon v diferenciálním a integrálním tvaru
  3. spojování odporů
  4. elektrické měřící přístroje, zapojení do obvodu
  5. změna rozsahu el. měřících přístrojů
 10. Stejnosměrný proud II
  1. elektromotorické a svorkové napětí zdroje
  2. výkon stejnosměrného proudu
  3. Kirchhoffovy zákony
 11. Magnetické pole
  1. silové působení magnetického pole
  2. magnetické pole vodiče s proudem
  3. Ampérův zákon
  4. smyčka s proudem v magnetickém poli
  5. definice ampéru
  6. magneticky indukční tok
 12. Elektromagnetická indukce
  1. Faradayův zákon elektromagnetické indukce
  2. vlastní a vzájemná indukce
  3. energie magnetického pole
  4. smyčka rotující v magnetickém poli
  5. vznik střídavého napětí a proudu
  6. výkon střídavého proudu
  7. maximální, střední a efektivní hodnota střídavého napětí a proudu
 13. Obvody R, L, C
  1. odpor (R) v obvodu střídavého proudu
  2. cívka (L) v obvodu střídavého proudu
  3. kondenzátor (C) v obvodu střídavého proudu
  4. vektorové (fázorové) vyjádření střídavého napětí a proudu
  5. impedance