Fyzika II - plán přednášek

 1. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech
  1. elektrický proud v kapalinách
  2. elektrické články
  3. elektrický proud v plynech
  4. plazma
 2. Kmity I
  1. kmity tělesa na pružině
  2. harmonický pohyb, amplituda, perioda, frekvence, úhlová frekvence
  3. energie kmitů
  4. matematické kyvadlo
  5. fyzické kyvadlo
  6. torzní kyvadlo
  7. elektromagnetické kmity, LC oscilační obvod
 3. Kmity II
  1. tlumené mechanické kmity
  2. tlumené elektromagnetické kmity, RLC oscilační obvod
  3. nucené kmity
  4. skládání stejnosměrných a kolmých kmitů
  5. Fourierova transformace
 4. Vlny
  1. rovnice vlny v bodové řadě a prostoru
  2. podélné a příčné vlnění, polarizace
  3. skládání vln, Fouriérův teorém
  4. Huygensův princip
  5. odraz a lom vlnění
  6. Youngův pokus
 5. Akustika
  1. zvuk jako mechanické vlnění, frekvenční rozsah zvuku
  2. zázněje
  3. hlasitost
  4. Dopplerův jev
 6. Elektromagnetické vlny
  1. elektromagnetické spektrum
  2. interference na tenkých vrstvách
  3. difrakce na štěrbině a otvoru
  4. difrakce na mřížce
  5. rozlišovací schopnost optických přístrojů
 7. Geometrická optika
  1. rychlost světla a její měření
  2. rovinné zrcadlo
  3. kulové zrcadlo
  4. Snellův zákon
  5. čočka
 8. Optické přístoje
  1. oko, barevné vidění
  2. brýle
  3. lupa
  4. mikroskop
  5. dalekohled
 9. Termodynamika I
  1. teplota a nultý zákon termodynamiky
  2. teplotní roztažnost a měření teploty
  3. teplo, tepelná kapacita a kalorimetrická rovnice
  4. latentní teplo
  5. práce a teplo v termodynamických procesech, první zákon termodynamiky
  6. mechanismus přenosu energie (tepla)
 10. Termodynamika II
  1. ideální plyn a aplikace prvního zákona termodynamiky
  2. kruhový děj, práce plynu a Carnotův cyklus
  3. druhá věta termodynamiky a entropie vratných i nevratných dějů
  4. statistická interpretace entropie
  5. entropie a informace
  6. termodynamická funkce - entalpie
  7. fázové přechody a Clausius-Clapeyronova rovnice
 11. Záření absolutně černého tělesa
  1. tepelné záření, definice veličin
  2. pohltivost, absolutně černé těleso
  3. Stefan-Boltzmannův zákon, Wiennův zákon
  4. Planckův zákon
  5. skleníkový jev
  6. fotoelektrický jev
 12. Kvantová fyzika
  1. de Brogliho vlny
  2. principy kvantové mechaniky
  3. částice v potenciálové jámě
  4. Bohrův model atomu
  5. spektrum vodíku
  6. vznik Roentgenova záření
  7. spektrum Roentgenova záření