Seminář z fyziky - plán

 1. Poloha bodu
  1. model hmotného bodu
  2. poloha bodu v rovině
  3. poloha bodu v prostoru
  4. kartézské souřadnice
 2. Skalární a vektorové veličiny
  1. skalár, vektor
  2. operace s vektory, rozklad vektoru do složek (příklady)
  3. soustava jednotek SI
 3. Rychlost a zrychlení
  1. průměrná rychlost
  2. okamžitá rychlost
  3. průměrné zrychlení
  4. okamžité zrychlení
  5. infinitesimální počet
 4. Základní pohyby
  1. rovnoměrný přímočarý pohyb (příklady)
  2. rovnoměrné zrychlený přímočarý pohyb (příklady)
 5. Speciální pohyby
  1. princip nezávislosti pohybů
  2. vrhy (příklady)
 6. Pohyb po kružnici I
  1. rovnoměrný pohyb po kružnici (příklady)
  2. rovnoměrně zrychlený pohyb po kružnici (příklady)
  3. obecný pohyb po kružnici
 7. Pohyb po kružnici II
  1. tečné zrychlení
  2. normálové zrychlení
  3. klasifikace pohybů (příklady)
 8. Zápočtový test - kinematika
 9. Newtonovy pohybové zákony
  1. Zákon setrvačnosti (1. NZ)
  2. Zákon síly (2. NZ)
  3. Zákon akce a reakce (3. NZ)
  4. třecí síla
  5. hybnost
  6. inerciální a neinerciální soustavy
 10. Řešení pohybové rovnice
  1. pohyb tělesa po vodorovné rovině
  2. pohyb tělesa po nakloněné rovině (příklady)
 11. Dynamika pohybu po kružnici
  1. dostředivá a odstředivá síla
  2. Newtonovy pohybové zákony v neinerciálních soustavách
 12. Práce a energie I
  1. práce síly, skalární součin (příklady)
  2. kinetická energie (příklady)
  3. potenciální energie
  4. celková mechanická energie
  5. konzervativní a nekonzervativní síly
 13. Práce a energie II
  1. zákon zachování energie (příklady)
  2. výkon (příklady)
  3. účinnost
 14. Zápočtový test – dynamika