Seminář z fyziky - plán

 1. Poloha bodu
  1. model hmotného bodu
  2. poloha bodu v rovině
  3. poloha bodu v prostoru
  4. kartézské souřadnice
 2. Skalární a vektorové veličiny
  1. skalár, vektor
  2. operace s vektory, rozklad vektoru do složek (příklady)
  3. soustava jednotek SI
 3. Rychlost a zrychlení
  1. průměrná rychlost, okamžitá rychlost
  2. průměrné zrychlení, okamžité zrychlení
 4. Základní pohyby
  1. rovnoměrný přímočarý pohyb (příklady)
  2. rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb (příklady)
 5. Speciální pohyby
  1. princip nezávislosti pohybů
  2. vrhy v tíhovém poli Země (příklady)
 6. Pohyb po kružnici
  1. úhlová rychlost, obvodová rychlost
  2. úhlové zrychlení, tečné a normálové zrychlení
  3. rovnoměrný pohyb po kružnici (příklady)
  4. rovnoměrně zrychlený pohyb po kružnici (příklady)
 7. Zápočtový test - kinematika
 8. Newtonovy pohybové zákony
  1. Zákon setrvačnosti (1. NZ)
  2. Zákon síly (2. NZ)
  3. Zákon akce a reakce (3. NZ)
  4. třecí síla
  5. inerciální a neinerciální soustavy, setrvačná síla
 9. Řešení pohybové rovnice
  1. pohyb tělesa po vodorovné rovině (příklady)
  2. pohyb tělesa po nakloněné rovině (příklady)
 10. Mechanická práce a mechanická energie
  1. práce síly, skalární součin (příklady)
  2. kinetická energie, potenciální energie (příklady)
  3. celková mechanická energie
 11. Výkon,účinnost
  1. výkon (příklady)
  2. účinnost
 12. Zápočtový test – dynamika