Seminář z fyziky - vstupní test

Studijní program:

1. Automobil se první polovinu své celkové dráhy pohybuje rychlostí o velikosti 90 km/h a druhou polovinu dráhy rychlostí o velikosti 50 km/h. Jaká je průměrná velikost rychlosti jeho pohybu?

32,1 km/h 64,3 km/h 67,1 km/h 70,0 km/h 70,0 m/s 140,0 km/h

2. Automobil dosáhne rychlosti 100 km/h za 7,3 s. Předpokládejme, že zrychlení je konstantní. Jakou dráhu při tom urazí?

50 m 101 m 203 m 289 m 730 m 740 m

3. Otáčky setrvačníku rovnoměrně klesly z 900 otáček za minutu na 800 otáček za minutu za dobu 5 s. Určete úhlové zrychlení setrvačníku.

-0,33 rad.s-2 -1,67 rad.s-2 -2,1 rad.s-2 -10,5 rad.s-2 -20 rad.s-2 -20π rad.s-2

4. Na koncích lana vedeného přes kladku jsou zavěšená závaží o m1=12 kg, m2=10 kg. Kladka je připevněná na rohu stolu tak, že těleso m1 leží na stole a těleso m2 visí na laně. Koeficient tření mezi m1 a stolem je 0,2. Tíhové zrychlení g=9,81 m.s-2. Určete zrychlení soustavy.

1,70 m.s-2 2,35 m.s-2 3,40 m.s-2 4,46 m.s-2 5,35 m.s-2 8,18 m.s-2

5. Plně zatížená kabina výtahu má hmotnost 500 kg a stoupá stálou rychlostí. Za 12 s urazí 22 m. Tíhové zrychlení g=9,81 m.s-2. Jaký je průměrný výkon tahové síly lana kabiny?

9,0 kW 11,0 kJ 11,0 kW 108 kJ 108 kW 264 kJ

6. Z okna ve výšce 10 m vyletěl 50 g míček s počáteční rychlostí 8,0 m.s-1 vzhůru pod elevačním úhlem 30o. Tíhové zrychlení g=9,81 m.s-2. Určete rychlost míčku na vrcholu jeho dráhy,

0,0 m.s-1 1,42 m.s-1 4,0 m.s-1 6,93 m.s-1 8,0 m.s-1 14,0 m.s-1