Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Seminář z fyziky

Popis předmětu

Seminář z fyziky je zaměřen na klasickou mechaniku hmotného bodu, která je díky své názornosti vhodnou úvodní disciplínou základního kurzu fyziky. Na začátku studenti absolvují vstupní test, na základě jehož výsledku budou rozděleni do tří skupin. Úspěšní řešitelé, kteří mechaniku dostatečně znají ze střední školy, získají zápočet hned na začátku semestru a mohou v ušetřeném čase za stipendium pracovat v laboratoři. Neúspěšní řešitelé vstupního testu budou rozděleni do dvou seminárních skupin – jedna se bude věnovat i složitějším úlohám s využitím infinitesimálního počtu, ve druhé si posluchači osvojí základní pojmy a zákony a naučí se řešit v první řadě úlohy zvládnutelné pomocí středoškolského matematického aparátu. Mezi oběma skupinami bude možné v průběhu semestru přecházet. Znalost základů klasické mechaniky hmotného bodu obě skupiny posluchačů prokáží ve dvou testech výstupních (v polovině semestru – kinematika; na konci semestru – dynamika).
Zápočet bude udělen studentům s minimálně 50 body z každého testu, přičemž z každého z výstupních testů může student obdržet až 100 bodů. Každý student se může zúčastnit dvou náhradních testů z kinematiky i dvou náhradních testů z dynamiky na konci semestru. Bodovým ziskem z náhradního testu se mu nahradí výsledek příslušného předchozího testu.
V předmětech Fyzika I a Fyzika II studenti základů získaných v Semináři z fyziky využijí při studiu mechaniky soustavy hmotných bodů, tuhého tělesa a kontinua, později i mechanických kmitů a vln. Mechanika se také stane vzorem pro vybudování dalších částí klasické fyziky – teorie elektromagnetických jevů a termodynamiky.

Cíl: Přístup k řešení základních technických problémů, osvojení fyzikálních pojmů a zákonitostí.

Seznam přednášek

Příklady do cvičení

Bodové zisky aktuální (2018), 2017

Seznam studijních textů - Seminář z fyziky

1. Semináře 2 - 5 (Poloha bodu v rovině, poloha bodu v prostoru, kartézské souřadnice, Skalární a vektorové veličiny, rozklad vektoru do složek, skalární a vektorový součin, model hmotného bodu, Rovnoměrný a rovnoměrné zrychlený přímočarý pohyb)
2. Semináře 6 - 8 (Princip nezávislosti pohybů, vrhy, Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a obecný pohyb po kružnici, Tečné a normálové zrychlení, klasifikace pohybů)
3. Semináře 9- 11 (Newtonovy pohybové zákony, hybnost, moment síly a hybnosti, inerciální a neinerciální soustavy, Třecí síla, pohyb tělesa po vodorovné a nakloněné rovině, Dynamika pohybu po kružnici)
4. Semináře 12- 13 (Práce síly, celková mechanická energie, konzervativní a nekonzervativní síly, Zákon zachování energie, výkon, účinnost)


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

paticka

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ