Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Seminář z fyziky - prezenční studium

Popis předmětu

Seminář z fyziky je zaměřen na klasickou mechaniku hmotného bodu, která je díky své názornosti vhodnou úvodní disciplínou základního kurzu fyziky. Před začátkem semestru studenti doma absolvují vstupní test. Na základě jeho výsledku budou studenti každého studijního programu rozděleni do tří skupin. Úspěšní řešitelé, kteří mechaniku dostatečně znají ze střední školy, po úspěšném absolvování (alespoň 50 % úspěšnost) kontrolního písemné práce ve druhém týdnu semestru, získají zápočet hned na začátku semestru a mohou v ušetřeném čase například pracovat v laboratoři. Ostatní budou podle abecedy rozděleni do dvou seminárních skupin, v nichž si postupně osvojí základní pojmy a zákony a naučí se řešit úlohy zvládnutelné pomocí středoškolského matematického aparátu. Znalost základů klasické mechaniky hmotného bodu posluchači prokáží ve dvou výstupních písemných pracích (v polovině semestru – kinematika; na konci semestru – dynamika).
Zápočet bude udělen studentům s minimálně 100 body celkem, přičemž z každé z výstupních písemných prací může student obdržet až 100 bodů. Každý student se může zúčastnit náhradní písemné práce z celého učiva na konci semestru. Bodovým ziskem z náhradní písemné práce se nahradí výsledek horší z předchozích prací. Studenti, kteří i po náhradní práci získají méně než 100 bodů, se mohou zúčastnit druhé náhradní práce. Její bodový zisk opět nahradí horší z těch, které zůstaly po 1. opravě.
Žádné další náhradní práce se psát nebudou!
V předmětech Fyzika I a Fyzika II studenti základů získaných v Semináři z fyziky využijí při studiu mechaniky soustavy hmotných bodů, tuhého tělesa a kontinua, později i mechanických kmitů a vln. Mechanika se také stane vzorem pro vybudování dalších částí klasické fyziky – teorie elektromagnetických jevů a termodynamiky.

Cíl: Přístup k řešení základních technických problémů, osvojení fyzikálních pojmů a zákonitostí.

Vstupní test

Seznam přednášek

Příklady do seminářů

Bodové zisky 2023 (aktuální), 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017

Seznam studijních textů - Seminář z fyziky

1. Semináře 2 - 5 (Poloha bodu v rovině, poloha bodu v prostoru, kartézské souřadnice, Skalární a vektorové veličiny, rozklad vektoru do složek, skalární a vektorový součin, model hmotného bodu, Rovnoměrný a rovnoměrné zrychlený přímočarý pohyb)
2. Semináře 6 - 8 (Princip nezávislosti pohybů, vrhy, Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a obecný pohyb po kružnici, Tečné a normálové zrychlení, klasifikace pohybů)
3. Semináře 9- 11 (Newtonovy pohybové zákony, hybnost, moment síly a hybnosti, inerciální a neinerciální soustavy, Třecí síla, pohyb tělesa po vodorovné a nakloněné rovině, Dynamika pohybu po kružnici)
4. Semináře 12- 13 (Práce síly, celková mechanická energie, konzervativní a nekonzervativní síly, Zákon zachování energie, výkon, účinnost)


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

paticka

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ